„Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela rekomendacji
Studiu Profilaktyki Społecznej na podstawie dotychczasowej pozytywnej współpracy.(…)"

Studio Profilaktyki Społecznej jest liderem na rynku szkoleń profilaktycznych w Polsce. Od lat współpracujemy z samorządami w całej Polsce, a od 2018 roku organizujemy również szkolenia i konferencje w ramach konkursów ogłaszanych przez PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

W ciągu ostatnich dwóch lat zdobywaliśmy doświadczenie w konkursach PARPA, która powierzyła nam również realizację kilku konkursów dotyczących m.in działań edukacyjnych (broszury, ulotki) wśród lekarzy, oraz projekty realizowane dla pacjentów placówek odwykowych i pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.

W ramach tych konkursów wydrukowaliśmy i wysłaliśmy do adresatów ponad milion sztuk broszur.

Posiadając tak bogate doświadczenie, przygotowaliśmy dla Państwa kampanię "Alkohol, Przemoc - Stop", jest to kampania edukacyjna dla Miast i Gmin, do przystąpienia której serdecznie Państwa zapraszamy.

Nasza kampania "Alkohol, Przemoc - STOP” dla samorządów to ważny i wartościowy element edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Jest to jedno z ustawowych zadań gmin.

Dla kogo?

Nasze broszury skierowane są do osób oświadczających różnego rodzaju problemów związanych z alkoholem, a także do osób zajmujących się zawodowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych lub stykających się w swojej pracy z problemami alkoholowymi: członkowie gminnej komisji, nauczyciele i pedagodzy szkolni, rodzice, policjanci, kuratorzy, klienci gminnej komisji oraz punktów konsultacyjnych, placówki leczenia uzależnień, grupy robocze, sprzedawcy napojów alkoholowych itp.

Dlaczego my?

Treści zawarte w naszych broszurach są przygotowane zgodnie z aktualną wiedzą i na jak najwyższym poziomie merytorycznym. Przygotowali je eksperci i praktycy zajmujący się od lat edukacją w obszarze problemów alkoholowych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która wskazuje jako jedno z zadań gminnych programów, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (art. 41. ust. 1.)

  2. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020, w którym jedno z zadań wskazanych dla jednostek samorządu gminnego dotyczy edukacji zdrowotnej. Obejmuje ona m.in prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich oraz otoczenia prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież (zadanie 3.3.1.1.)

Oferta:

W ramach kampanii przygotowaliśmy dla Państwa dwa różne pakiety do wyboru:

Pakiet bazowy:

5 różnych broszur po 200 sztuk każda:

Każda gmina po przystąpieniu do Kampanii informacyjnej "Alkohol, Przemoc - Stop" otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Kampanii Włodarza Gminy.

Każda komisja po przystąpieniu do Kampanii informacyjnej "Alkohol, Przemoc - Stop" otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Kampanii dla Komisji.

Każda gmina po przystąpieniu do Kampanii informacyjnej "Alkohol, Przemoc - Stop" otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Kampanii. dla Przewodniczącego Komisji.

Integralną częścią pakietu bazowego jest regulamin kampanii.

Łączna kwota za pakiet podstawowy 1100 zł brutto za 1000 sztuk broszur.

Pakiet rozszerzony:

A) 5 różnych broszur po 200 sztuk każda:

Każda gmina po przystąpieniu do Kampanii informacyjnej "Alkohol, Przemoc - Stop” otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Kampanii Włodarza Gminy.

Każda komisja po przystąpieniu do Kampanii informacyjnej "Alkohol, Przemoc - Stop” otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Kampanii dla Komisji.

Każda gmina po przystąpieniu do Kampanii informacyjnej "Alkohol, Przemoc - Stop” otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Kampanii dla Przewodniczącego Komisji.

B) Udział w kursie SPS dla Koordynatora Kampanii w promocyjnej cenie 1190 zł., pt. "Rodzina z problemem alkoholowym i problemem przemocy - praktyczne aspekty i lokalny system pomocy”.

Data: 22-25.03.2020r.
Miejsce: Centrum Rekreacji i Biznesu "Grand Stasinda", ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska
Nazwa kursu: "Rodzina z problemem alkoholowym i problemem przemocy - praktyczne aspekty i lokalny system pomocy”

Pobierz harmonogram kursu

Integralną częścią pakietu rozszerzonego jest regulamin kampanii oraz regulamin kursu.

Łączna kwota za pakiet rozszerzony: 2290 zł brutto za 1000 sztuk broszur oraz za udział 1 osoby w kursie.

Alkohol w rodzinie. Jak radzić sobie z piciem swoich bliskich

Publikacja omawia konsekwencje długotrwałego nadużywania alkoholu dla rodziny.

Odpowiada na pytania, jakie działania są efektywne w radzeniu sobie z piciem osoby bliskiej a jakie nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

Zachęca członów rodziny osoby pijącej do przyjęcia pomocy w sytuacji, gdy samodzielne próby wpływania na zmianę̨ zachowania osoby pijącej nie przynoszą̨ rezultatu.

Publikacja zaadresowana jest do członków rodziny osoby pijącej i powinna zostać przekazana do placówek leczenie odwykowego, ośrodków pomocy społecznej, punktów informacyjno - konsultacyjnych itp.

Powinna być także dostępna dla rodzin podczas rozmów z gminną komisją w procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego.


Jak skutecznie przestrzegać prawa i nie sprzedawać alkoholu nieletnim. Poradnik dla przedsiębiorców

Broszura adresowana jest do sprzedawców napojów alkoholowych, ale także do tych wszystkich osób, które odpowiadają w gminach za ograniczanie dostępności alkoholu osobom niepełnoletnim.

Polskie prawo zakazuje sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18-go roku życia.

  • Jak przestrzegać́ prawa?
  • Jak rozpoznawać́ wiek młodych klientów?
  • Jak odmawiać́ sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim?

Broszura zawiera praktyczne wskazówki ułatwiające sprzedawcom przestrzeganie prawa.

Publikacja powinna zostać przekazana do każdego punktu sprzedaży napojów alkoholowych dla każdego sprzedawcy!

Może zostać wysłana do przedsiębiorców lub przekazywana podczas kontroli punktów sprzedaży.

Jak wspierać abstynencję dziecka - poradnik dla rodziców

Broszura adresowana jest do sprzedawców napojów alkoholowych, ale także do tych wszystkich osób, które odpowiadają w gminach za ograniczanie dostępności alkoholu osobom niepełnoletnim.

Polskie prawo zakazuje sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18-go roku życia.

  • Jak przestrzegać́ prawa?
  • Jak rozpoznawać́ wiek młodych klientów?
  • Jak odmawiać́ sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim?

Broszura zawiera praktyczne wskazówki ułatwiające sprzedawcom przestrzeganie prawa.

Publikacja powinna zostać przekazana do każdego punktu sprzedaży napojów alkoholowych dla każdego sprzedawcy!

Może zostać wysłana do przedsiębiorców lub przekazywana podczas kontroli punktów sprzedaży.

Ochronić się przed przemocą - poradnik dla osób krzywdzonych

Broszura adresowana jest do osób, które są doświadczają przemocy domowej.

W sposób przystępny opisuje zjawisko przemocy i mechanizmy psychologiczne utrudniające wyjście z krzywdzącego związku.

Lepsze rozumienie zjawiska przemocy może zmotywować osoby krzywdzone do poszukiwania pomocy i ochrony siebie i swojej rodziny.

Broszura powinna być dostępna w każdym miejscu, do którego mogą trafić ofiary przemocy: ośrodki pomocy społecznej, komisariaty policji, sądy, punkty informacyjno-konsultacyjne i inne miejsca użyteczności publicznej.

Publikacja powinna być przekazana także po spotkaniu z grupą roboczą i po rozmowie z gminną komisją w procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego, ponieważ bardzo często członkowie rodziny inicjujący procedurę doświadczają także przemocy ze strony osoby uzależnionej.

Procedura "Niebieskie Karty" i inne przepisy prawne - informator dla ofiar i świadków przemocy

Publikacja adresowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy.

Stanowi zbiór podstawowych informacji na temat realizacji procedury "Niebieskie Karty" i wybranych prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prezentuje podstawowe narzędzia prawne służące ochronie osób dorosłych i dzieci przed krzywdzeniem.

Zawarte w broszurze informacje są swoistym przewodnikiem po obowiązujących przepisach prawnych, który pozwala te przepisy lepiej zrozumieć i wykorzystać w celu zatrzymania przemocy i poprawy sytuacji osób krzywdzonych przez najbliższych.

Broszura powinna być dostępna w każdym miejscu, do którego mogą trafić ofiary przemocy domowej i świadkowie: ośrodki pomocy społecznej, komisariaty policji, sądy, punkty informacyjno-konsultacyjne i inne miejsca użyteczności publicznej.

Publikacja powinna być przekazana także po spotkaniu z grupą roboczą i po rozmowie z gminną komisją w procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego.