„Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela rekomendacji
Studiu Profilaktyki Społecznej na podstawie dotychczasowej pozytywnej współpracy.(…)"

Pobierz regulaminy


REGULAMIN KURSU

§ 1
1. Regulamin kursów zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i tok kursów oraz związane z nimi prawa i obowiązki uczestników kursu.
2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji Uczestników na kursy organizowane przez Studio Profilaktyki Społecznej w ramach kursu.

§ 2
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która posiada wykształcenie minimum średnie.

§ 3
Kursy mogą być prowadzone w formie stacjonarnej we wskazanych miejscach na harmonogramie kursu.

§ 4
Studio Profilaktyki Społecznej zobowiązane jest do zapewnienia:
1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć.
2) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu kursów.
3) obsługi administracyjno-technicznej kursów.

§ 5
1. Kursy są prowadzone w języku polskim.
2. Kursy prowadzone są według autorskich programów kadry i Studio Profilaktyki Społecznej.

§ 6
1. Udział uczestników w kursach jest odpłatny. Wysokość opłat za kursy ustala Studio Profilaktyki Społecznej.
2. Kursy mogą być finansowane lub dofinansowane przez instytucje zewnętrzne, w tym ze środków pomocowych UE. W takim przypadku wysokość opłat za kursy ustala się z uwzględnieniem zasad finansowania lub dofinansowania tych kursów.
3. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Uczestnika kursu, Dyrektor Studia Profilaktyki Społecznej może wydać decyzję o rozłożeniu opłaty za kurs na raty.
4. Niewniesienie opłaty w wymaganym terminie skutkuje wykreśleniem z listy uczestników kursu.

§ 7
1. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za kurs.
2. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są elektronicznie lub faksem.
3. Uczestnik kursu jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrany kurs 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Opłata za kursy pobierana jest z góry. Niedotrzymanie terminu wpłaty za kurs może spowodować skreślenie z listy Uczestników Kursu.

§ 8
1. Uczestnik kursu ma prawo do otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w kursie, który wydawany jest po zakończeniu kursu przez Studio Profilaktyki Społecznej oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wymogami MEN.
2. Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 75% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wg wzoru z Rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012 r., Załącznik nr 5 (Dz. U. Nr 34 poz. 186). Przy odbiorze należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
3. Certyfikat ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1, podpisuje dyrektor Studio Profilaktyki Społecznej oraz wykładowca lub wykładowcy prowadzący kurs. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wymogami MEN podpisuje dyrektor Studia Profilaktyki Społecznej.

§ 9
Uczestnik kursu zostaje skreślony z listy uczestników kursu w przypadku:
1) rezygnacji z kursu.
2) niewniesienia opłaty za kurs w terminie Regulaminu.
3) nieprzestrzegania Regulaminu.

§ 10
1. Uczestnik kursu może zrezygnować z kursu na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.
2. Rezygnacja po wniesieniu opłaty za zajęcia, ale przed terminem 14 dni rozpoczęcia kursu jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o zwrot.

 

REGULAMIN KAMPANII
"ALKOHOL, PRZEMOC - STOP”

 1. Organizatorem kampanii jest Studio Profilaktyki Społecznej, aleja 29 Listopada 39 a, 31-425 Kraków.
 2. Kampania realizowana będzie w terminie od 01.02.2020r do 30.04.2020r.
 3. Kampania ma wymiar edukacyjny i adresowana jest do wszystkich zainteresowanych.
 4. Celem kampanii jest edukacja w zakresie:
  - profilaktyki informacyjna w społeczeństwie lokalnym, na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy
  - podniesienie kwalifikacji przez osoby zajmujące się przemocą i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w środowisku lokalnym
 5. Udział w kampanii jest całkowicie dobrowolny.
 6. Warunkiem udziału w kampanii, jest wysłanie zgłoszenia przystąpienia do Kampanii.
 7. W ramach kampanii obowiązkowy jest zakup broszur w przypadku zakupu pakietu bazowego a w przypadku zakupu pakietu rozszerzonego obowiązkowy jest zakup broszur i udział w kursie.
 8. Warunki udziału w kursie są regulowane "Regulaminem kursu".
 9. Wysyłka broszur nastąpi w terminie do 01.02.2020 do 31.03.2020r.
 10. Po zakończeniu kampanii jej uczestniczy otrzymają certyfikat udziału w Kampanii dla Urzędu Miasta lub Gminy dla trzech odbiorców, oraz certyfikat i zaświadczenie MEN dla uczestnika kursu.
 11. SPS w ramach kampanii umieści na stronie internetowej listę uczestniczących gmin w Kampanii. (nazwy Miast i Gmin, które przystąpiły do Kampanii).
 12. Regulamin jest integralną częścią zgłoszenia do Kampanii.

Podstawa prawna

 1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która wskazuje jako jedno z zadań gminnych programów, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (art. 41. ust. 1.)

 2. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020, w którym jedno z zadań wskazanych dla jednostek samorządu gminnego dotyczy edukacji zdrowotnej. Obejmuje ona m.in prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich oraz otoczenia prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież (zadanie 3.3.1.1.)