„Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela rekomendacji
Studiu Profilaktyki Społecznej na podstawie dotychczasowej pozytywnej współpracy.(…)"

REGULAMIN KAMPANII
"ALKOHOL, PRZEMOC - STOP”

 1. Organizatorem kampanii jest Studio Profilaktyki Społecznej, aleja 29 Listopada 39 a, 31-425 Kraków.
 2. Kampania realizowana będzie w terminie od 25.03.2020r do 30.04.2020r.
 3. Kampania ma wymiar edukacyjny i adresowana jest do wszystkich zainteresowanych.
 4. Celem kampanii jest edukacja w zakresie:
  • profilaktyki informacyjna w społeczeństwie lokalnym, na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy
  • podniesienie kwalifikacji przez osoby zajmujące się przemocą i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w środowisku lokalnym
 5. Udział w kampanii jest całkowicie dobrowolny.
 6. Warunkiem udziału w kampanii, jest wysłanie zgłoszenia przystąpienia do Kampanii.
 7. Wysyłka broszur nastąpi w terminie do 31.03-30.04.2020r.
 8. Po zakończeniu kampanii jej uczestniczy otrzymają certyfikat udziału w Kampanii dla Urzędu Miasta lub Gminy dla trzech odbiorców.
 9. SPS w ramach kampanii będzie na stronie internetowej listę uczestniczących gmin w Kampanii. (nazwy Miast i Gmin, które przystąpiły do Kampanii).
 10. Regulamin jest integralną częścią zgłoszenia do Kampanii.

Podstawa prawna

 1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która wskazuje jako jedno z zadań gminnych programów, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (art. 41. ust. 1.)

 2. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020, w którym jedno z zadań wskazanych dla jednostek samorządu gminnego dotyczy edukacji zdrowotnej. Obejmuje ona m.in prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich oraz otoczenia prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież (zadanie 3.3.1.1.)

Pobierz regulamin kampanii